Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, także jej nowelizacji rodziny wielodzietne mają prawo do ulg do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także za dopłat do tychże opłat. Warto o tym wiedzieć.

Wysokość opłat

Na podstawie ustawy gmina, które chce wprowadzić działania prorodzinne może skorzystać z możliwości naliczania opłat za gospodarkę odpadami w zależności od np. liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Oznacza to, iż opłaty rodzin, w których liczba mieszkańców przekracza określoną ilość mogą być niższe. Im więcej dzieci będzie zdeklarowanych w gospodarstwie domowym, tym opłaty będą niższe.

Nowelizacja przepisów

Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy rada gminy, określając warunki obliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych, miała prawo do różnicowania stawek tychże opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe z ich płacenia, a także określać dopłaty dla właścicieli gospodarstw, którzy spełniali określone warunki zwolnień podmiotowych, jakimi
są zwolnienia dla rodzin wielodzietnych.

Jednakże w 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność art. 6k ust. 4 tejże ustawy dotyczącego upoważnień rady gminy do wprowadzania zwolnień z Konstytucją RP, a także dopłat domagając się określenia warunków ich przyznawania w akcie prawnym o randze ustawowej. Miało to za zadanie ujednolicić warunki, na podstawie których mają być one przyznawane.

Zmieniona ustawa określa zatem, iż przesłanką do zwolnienia z opłaty w całości, bądź w części za wywóz odpadów będzie kryterium dochodowe, określone przez ustawę o pomocy społecznej. Z tego wynika, iż przyznawanie zwolnień będzie zależało od wysokości średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

 

Dopłaty do opłat

Rodziny wielodzietne mogą również liczyć również na pomoc w postaci przyznania przez gminę dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie Karty Dużej Rodziny. Podstawą takich dopłat są akta prawa miejscowego, gdyż środki na nie, nie mogą być czerpane z opłat za gospodarowanie śmieciami od właścicieli nieruchomości.

Rady gmin chcąc wprowadzić politykę prorodzinną do swoich miast muszą pamiętać o przywilejach jakie posiadają rodziny wielodzietne. Na podstawie uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej nowelizacji rodziny te mogą liczyć na ulgi do opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, a także na dopłaty z gminy do tychże opłat. Jedynym kryterium w pierwszym przypadku jest liczba członków rodziny, natomiast w drugim kryterium dochodowe.